Dâng Hiến

We are grateful for your support to our mission and may your family have a wonderful and joyful Christmas.


Xin hết lòng cám ơn quí vị đã đóng góp cho Hội Thánh Giám Lý Việt-Mỹ. Số tiền gây quỹ này sẽ được dùng để xây dựng Hội Thánh và đáp ứng những sứ mệnh của Hội Thánh.

Pay with PayPal or a debit/credit card