Dâng Hiến

Xin hết lòng cám ơn quí vị đã đóng góp cho Hội Thánh Giám Lý Việt-Mỹ. Số tiền gây quỹ này sẽ được dùng để xây dựng Hội Thánh và đáp ứng những sứ mệnh của Hội Thánh.


Pay with PayPal or a debit/credit card