Tóm Tắt Quan Điểm Thần Học

image177

Theo Sách Giáo Luật 2012, trang 45-89

Những người Tin Lành Giám Lý tuyên xưng đức tin cố hữu của Cơ-đốc Giáo rằng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất chúng ta phải tôn thờ. Ngài đã nhập thế và nhập thể qua thân vị của Đức Chúa Giê-su Christ để mang ơn cứu rỗi đến chúng ta. Ơn cứu rỗi nầy trở nên hiện thực cho chúng ta nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúng ta:

 • Tin Đức Chúa Trời có Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời.
 • Tin Đức Chúa Giê-su là Ngôi Hai và cũng là Con Một của Đức Chúa Trời.
 • Tin Đức Chúa Giê-su có thần tánh hoàn toàn và có nhân tánh hoàn toàn.
 • Tin Đức Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết, đã thăng thiên, và sẽ tái lâm.
 • Tin rằng trong Đấng Christ và qua Ngài chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi.
 • Nhìn nhận rằng vương quốc Đức Chúa Trời là hiện nay và tương lai.
 • Chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh trên mọi vấn đề liên quan đến đức tin.
 • Tin loài người được Chúa ban cho quyền tự do và con người vốn bất toàn.
 • Tin mỗi người được cứu đều nhờ ân sủng của Chúa và đức tin của mình.
 • Tin rằng sau khi tin Chúa chúng ta vẫn có thể phạm tội, do đó phải luôn ăn năn.
 • Tin rằng chúng ta phải nhờ Lời Chúa để đạt đến mức nên thánh hoàn toàn.
 • Tin rằng bằng chứng của đức tin là dâng hiến, truyền giáo, và phục vụ.
 • Tin rằng hội thánh phổ thong bao gồm mọi người tin thờ Chúa bất kể giáo hội hoặc giáo phái.
 • Hiểu rằng giáo phái chúng ta chỉ là một phần trong hội thánh phổ thông của Đấng Christ.
 • Nhìn nhận rằng hội thánh chúng ta bất toàn và cần được cải tiến luôn luôn.
 • Công nhận có hai thánh lễ bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời: lễ Báp-tem và lễ Tiệc Thánh.
 • Chấp nhận phép báp-tem cho trẻ thơ vì tin vào ân sủng tiền hộ (prevenient grace).
 • Chấp nhận tất cả con cái Chúa lớn nhỏ đều có quyền dự tiệc thánh (không cần phải chịu phép báp-tem trước)
 • Chấp nhận nghi thức thờ phượng Chúa mỗi nơi mỗi khác.
 • Chấp nhận phụ nữ cũng được ơn kêu gọi làm người lãnh đạo thuộc linh (mục sư, giám mục)
 • Tin rằng mọi người đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời, do đó kỳ thị và bóc lột là có tội.
 • Tin rằng mọi người có quyền làm chủ tài sản, nhưng nên giúp đỡ người nghèo.
 • Tin rằng chúng ta có bổn phận duy trì hòa bình, tự do, công lý, và sự thật.
 • Tin rằng chúng ta phải quý trọng mọi vật Chúa dựng nên và có trách nhiệm bảo tồn chúng.
 • Hiểu rằng các lẽ đạo của chúng ta nhấn mạnh đến ân sủng và được hiểu dưới ánh sáng của Kinh Thánh, truyền thống, kinh nghiệm, và lý trí.
 • Chấp nhận rằng những gì chính yếu thì một ý với nhau, thì những gì thứ yếu thì tự do.

Sứ mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý làm cho mọi người trở thành môn đồ của Đức Chúa Giê-su Christ để biến đổi thế giới. (Mục sư Đặng Ngọc Báu biên soạn)